Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Disclaimer

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en het originele bericht aan ons terug te sturen dan wel te vernietigen. Dank voor uw medewerking.

ABC Totaal sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. ABC Totaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de verzending van) eventuele virussen. U wordt geadviseerd alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen.

Voor de volledigheid wordt gemeld dat aan eventuele berekeningen en calculaties geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan ABC Totaal. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van ABC Totaal van toepassing, die zijn te raadplegen via www.abctotaal.nl. Een afschrift van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitbetaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Algemeen

Gebruik van deze site van ABC TOTAAL en de daarmee verbonden sites van ABC TOTAAL en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze organisatie  is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap.

 

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door de ABC TOTAAL met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De ABC TOTAAL verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door de ABC TOTAAL worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel ABC TOTAAL uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. ABC TOTAAL geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door ABC Totaal zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze site informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Klachtenservice

ABC TOTAAL stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan ABC TOTAAL proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ABC TOTAAL de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Wat onze klanten zeggen

Meer informatie?

Vraag een brochure aan.