Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

FOR staat voor Fiscale Oudedags Reserve

Als zelfstandig ondernemer kun je je vaak niet bij een pensioenfonds aansluiten, omdat je niet in loondienst bij een werkgever bent. In plaats daarvan kun je wel zelf fiscaal voordelig sparen voor een aanvullend pensioen met de FOR. Ons advies is om het bespaarde belasting geld te reserveren op een spaarrekening of in een lijfrente te investeren die t.z.t. uitkeert.

Het opbouwen van een FOR heeft voor- en nadelen.

Het voordeel van het opbouwen van de FOR is:
– een aftrekpost en dus minder belasting te betalen
– rente (op rente) van geld van fiscus
– meer cash flow
– inflatie voordeel van de schuld
– grote kans op lagere belastingschijf bij stoppen van je bedrijf of op pensioengerechtigde leeftijd (indien geld voorhanden is).

Het nadeel van FOR is het opbouwen van een toekomstige belastingschuld. In de praktijk blijkt dat ondernemers hier niet echt rekening mee houden!

Vanaf 1 januari 2023 kan de FOR niet meer verder worden opgebouwd.

Klik op informatie van de Belastingdienst voor meer toelichting en op werking voor meer uitleg en een praktijkvoorbeeld.

De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is zeven jaar. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2023 de administratie over 2015 en jonger mag vernietigen. Uitzonderingen hierop betreffen:

1. De gegevens die betrekking hebben op onroerende goederen. Hiervan is de bewaartermijn maar liefst 10 jaar.
2. Permanente stukken zoals aktes (bijv. van uw eigen huis), pensioen– en lijfrentepolissen.

Wij verwachten dat in de toekomst steeds meer stukken digitaal worden opgeslagen. Elektronische facturen (van ABC bijvoorbeeld) worden ook digitaal bewaard. Uiteraard is het maken van goede back-ups van essentieel belang om uw gegevens niet kwijt te raken.

Een regeling die fiscaal heel interessant kan zijn is de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling kan  45,5% (2022 en 2023) extra fiscale aftrek opleveren en biedt financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

1. Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
3. Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
4. Binnen 3 maanden na de investering(verplichting)  moet een melding worden gedaan bij het RVO. Wij kunnen u hierbij goed helpen om de aftrekpost binnen te slepen, neem daarvoor tijdig contact met ons op.

Energielijst RVO

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) bij een volledig dienstverband zijn per 1 januari 2023 gepubliceerd.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2023

Per 1 juli 2012 zijn er voor het in- en uitlenen van personeel twee belangrijke wijzigingen van kracht, te weten een verplichte KvK-registratie en een verruimde mogelijkheid om te ontkomen aan aansprakelijkstelling voor niet-betaalde belastingschulden. Beide wijzigingen hebben gevolgen voor zowel in- als uitleners van arbeidskrachten.

Verplichte KvK-registratie
De registratieplicht geldt voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen en een correcte registratie wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW, die flinke boeten kan opleggen. Ook als slechts incidenteel arbeidskrachten worden verhuurd (uitleners) of ingehuurd (inleners), moet aan de registratieplicht worden voldaan. Voor uitleners en eventueel inleners geldt een boete van 12.000 euro per werknemer. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs naar 36.000 euro per werknemer.

Uitleners moeten vanaf 1 juli 2012 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel laten opnemen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen (bijvoorbeeld uitzendbureaus) en niet-bedrijfsmatige uitleners. Uitzendbureaus e.d. moeten gebruikmaken van een wijzigingsformulier; niet-bedrijfsmatige uitleners kunnen de wijziging telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van Koophandel in hun regio.

Inleners mogen per 1 juli 2012, op straffe van boeten, niet meer gebruikmaken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan. Zij kunnen (eigenlijk is het eerder moeten) vanaf medio juli 2012 op www.kvk.nl/waadi controleren of uitleners goed geregistreerd staan. Aangezien de controlemogelijkheid nog niet bestaat (en de praktijk leert dat dit soort zaken vrijwel altijd (technische) vertraging oplopen), zal een inlener pas kunnen worden beboet zodra deze mogelijkheid daadwerkelijk kan worden gebruikt. Er moet worden aangesloten bij het moment waarop het site-onderdeel naar behoren werkt en voldoende bekend is bij inleners tenzij natuurlijk sprake is van kwade trouw.

Per 1 januari 2011 werd de Werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Deze bepaalt hoeveel u onbelast kunt verstrekken en vergoeden aan uw medewerkers in loondienst. De overheid wil hiermee de hoeveelheid regelingen terugbrengen en daarmee een vereenvoudiging en een administratieve lastenverlichting bereiken. U mag zelf bepalen of dat is gelukt 🙂

Hoofdregel WKR

U mag maximaal 3% (2023) van uw totale fiscale loon (tot 400.000), de “vrije ruimte”, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u een eindheffing van 80%. U kunt een verstrekking of vergoeding onder brengen in de vrije ruimte van de WKR, waarbij u bij overschrijding van de vrije ruimte een eindheffing van 80% betaalt. Ook kunt u ervoor kiezen om de verstrekking of vergoeding te behandelen als loon voor de medewerker, waarna deze bij de medewerker normaal wordt belast. Deze keuze maakt u uiterlijk op moment van vergoeden of verstrekken (dus niet achteraf). Deze keuze moet blijken uit de administratie.

Berekening WKR

Eerst berekent u het totaal aan vergoedingen en verstrekkingen. Hier gaan de intermediaire vergoedingen, de gerichte vrijgestelde kosten en de op nihil gewaardeerde vergoedingen en verstrekkingen af. Het saldo valt in de WKR. Bereken 3% van de totale loonsom, dit is de vrije ruimte. Indien het berekende saldo hoger is dan de berekende vrije ruimte dan volgt een 80% eindheffing. Indien u het berekende saldo lager is dan heeft u nog een mogelijkheid om onbelast een vergoeding of verstrekking aan uw medewerkers te doen.

Intermediaire vergoedingen

Intermediaire vergoedingen zijn vergoedingen voor bedragen die uw werknemer meestal in uw opdracht en voor uw rekening voorschiet. Bijvoorbeeld materialen die een werknemer voor het werk koopt, benzinekosten van de auto van de zaak die worden voorgeschoten.

Gericht vrijgestelde kosten

De gericht vrijgestelde kosten bestaan reeds in de huidige wetgeving en blijven ongewijzigd. Ook mag u nog steeds een vaste vergoeding geven, maar dan moet u wel altijd vooraf onderzoek doen naar de werkelijke kosten. Vergoedt u kosten boven het normbedrag dan kunt u het bovenmatige deel onderbrengen in de vrije ruimte of als loon van de werknemer belasten. U vergoed bijvoorbeeld € 0,31 per zakelijke kilometer, echter de norm is € 0,21. Het  bovenmatige deel van € 0,10 valt of in de vrije ruimte of is belast als loon bij de werknemer.
Voorbeelden van gericht vrijgestelde kosten zijn:
– Zakelijk vervoer, abonnement en losse kaartjes openbaar vervoer is volledig vrijgesteld en voor reizen met eigen vervoer is € 0,21 per kilometer vrijgesteld.
– Cursussen , congressen, seminars voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk.
– Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen.

Noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterium werd met ingang van 2015 geïntroduceerd in de werkkostenregeling. Vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn, zijn voor de vervulling van de dienstbetrekking geen belastbaar loon. Of werknemers deze zaken al dan niet privé gebruiken, doet niet meer ter zake.

– Voorzieningen op de werkplek zoals gereedschappen en de vaste computer.
– Laptop’s met een zakelijk gebruik van 90% en meer.
– Mobiele telefoons met een zakelijk gebruik van 10% en meer.

Op de site van de Belastingdienst kunt u terecht voor meer informatie over de werkkostenregeling.

Van de in een kalenderjaar totaal beschikbare tijd voor het verrichten van werkzaamheden moet 50% of meer zijn besteed aan het drijven van een (of meer) onderneming(en), met een minimum van 1.225 uren.

Voldoet u niet aan dit urencriterium, dan hebt u geen recht op de zelfstandigenaftrek en ook niet op de speur- en ontwikkelingsaftrek, de 14% MKB-winstvrijstelling, de meewerkaftrek en de FOR (tot 2022). Bent u starter, dan geldt een verhoogde zelfstandigenaftrek en geldt niet de voorwaarde dat 50% of meer van de tijd aan de onderneming moet worden besteed (wel nog steeds ten minste 1.225 uren). Bent u starter en hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan is een tijdsbesteding van minimaal 800 uren aan uw onderneming voldoende. Noteer de uren die u maakt voor de onderneming in uw agenda. Daar wordt namelijk bij controle standaard om gevraagd. Wij beschikken over een spreadsheet waarin dit perfect kan worden bijgehouden met aanvullende informatie.

Zie voor meer details van de Belastingdienst voor de criteria bij Informatie

Onder bepaalde voorwaarden zijn lijfrente premies aftrekbaar.

Premies zijn alleen nog aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij staken van het bedrijf kan een zg “stakingslijfrente” worden aangeschaft. De materie is vrij complex maar bij het bespreken van de jaarrekening komt dit onderwerp ook naar voren en adviseren wij op maat. Tijdig adviseren in deze is belangrijk, dus neem contact met ons op. Vooral als het gaat bij verkoop of einde van het bedrijf.

Bij een auto die op naam van de zaak staat, moet er fiscaal worden bijgeteld. Wat de belastingdienst hiermee bedoelt, is dat van de autokosten (brandstof, afschrijving, wegenbelasting e.d.) eerst een bedrag wordt afgetrokken. Het overige mag dan als aftrekpost worden opgevoerd.

Met bijtelling bedoelt de fiscus dus een lagere aftrekpost voor ons, en hogere belasting inkomsten post voor hen zelf. Vandaar de term bijtelling. De bijtelling is standaard maximaal 22% over de cataloguswaarde van de auto. Als uw autodealer accessoires aan uw auto monteert terwijl dit ook bij de fabrikant had kunnen gebeuren, worden deze voor de bepaling van de bijtelling meegenomen in de cataloguswaarde van de auto. Bepalend is of de accessoires ook daadwerkelijk afkomstig zijn van de fabrikant. Anders kan de bijtelling over de accessoires achterwege blijven. Tav de bijtelling zijn er meerdere opties en mogelijkheden. In plaats van de standaard bijtellings % is er ook de mogelijkheid van bijtellen nav gebruik. Daarnaast kan een vervoermiddel bv voor de IB prive worden gezet waardoor kilometers schrijven (in 2023 € 0,21) mogelijk is en voor de BTW weer zakelijk worden opgevoerd. Goed advies is belangrijk.

NB: Als er ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor het privégebruik auto van de zaak kan een (verzuim) boete worden opgelegd.

Voor elke verreden zakelijke kilometer kan miv 2023 maximaal 21 Eurocent ten laste van het bedrijfsresultaat worden gebracht. Het loont de moeite dit bij te houden.

Op de vraag hoe de auto het beste gebruikt kan worden geldt als vuistregel dat een nieuwe auto het beste op de zaak gezet kan worden en een 2de hands auto vaak het beste privé kan worden gehouden. Maar iedere situatie is maatwerk, en daarin adviseren we graag.

Wat onze klanten zeggen

Meer informatie?

Vraag een brochure aan.